สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566