สพม.ลำปาง ลำพูน ต้อนรับการนิเทศ ติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา