สพม.ลำปาง ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการเสริมแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ARCS MODEL