สพม.ลำปาง ลำพูน จัดพิธีมอบรางวัล จากการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565