สพม.ลำปาง ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566