สพม.ลำปางลำพูน สังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตาม สังเกตการณ์ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย