สพม.ลปลพ ให้ความรู้ระบบดูแลนักเรียน

วันที่4เมษายน 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้มอบหมายให้นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และนางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นการศึกษา เข้าให้ความรู้คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ในหัวข้อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและสรุปผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

สุธินี หล้าทา
นักจิตวิทยา/ภาพ-ข่าว