สพม.ลปลพ ร่วมเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนอารยเกษตร เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา กาติ๊บ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและคณะ