สพม.ลปลพ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการ สพม.ลำปางลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมปันเจิง โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลำปางลำพูน, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผุ้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า 60 คน เพื่อร่วมวางแผนการบริหารจัดการจัดการแข่งขัน และจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสหวิทยาเขต