สพม.ลปลพ ประชุมคณะกรรมการประสานงาน กำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส