สพม.ลปลพ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง