สพม.ลปลพ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

สพม.ลปลพ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เกี่ยวกับดำเนินการตามแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง