สพม.ลปลพ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเถอแม่ทา จังหวัดลำพูน