สพม.ลปลพ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนโรงเรียนป่าซาง

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียนความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับแนวทาวการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนป่าซาง