สบปราบพิท “รวมพลัง SOFT POWER ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการอัตลักษณ์วิถีเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ” และถอดบทเรียน “โครงงานคุณธรรมและห้องเรียนชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)”