ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินโครงการ “แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา