วุฒิบ้ตร การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ประเภท

Certificate

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ สำหรับ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน