วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย ครูเนตรแก้ว เปรโต ครูนุสริน อุบลศรี พร้อมคณะครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิถีชุมชน เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเจตคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในอนาคต ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และปางเปาบีช จังหวัดเชียงใหม่