ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันโครงการสอบวัดระดับทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program วิชาคณิตศาสตร์