ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่