ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ

ร่าง ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)