ร่าง ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุณภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ลบ. รายการโต๊ะ-เก้าอี้ นร. ด้วยวิธี E-Bidding

news-finance-010365-1

 

ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)