ร่าง ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามโครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา

ร่างประกาศประกวดราคา2

 

ร่าง ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามโครงการ

ห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา