ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ศึกษา ของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, เวียงมอกวิทยา และเกาะคาวิทยาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ศึกษา ของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, เวียงมอกวิทยา และเกาะคาวิทยาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ + ร่างเอกสาร

ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ศึกษา ของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, เวียงมอกวิทยา และเกาะคาวิทยาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)