ร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านฯ และรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านฯ และรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร แม่ตืน

ร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านฯ และรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา