ร่างประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

news-finance-090365-3

 

ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ,ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน,ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาและครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)