ร่างประกาศ ประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ร่างประกาศ ประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ร่างประกาศและร่างเอกสาร

ร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)