รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเทศที่ยั่งยืน โดย รร.เวียงตาลพิทยาคม

research_wtps_2564

 

รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศที่ยั่งยืน โดยนางยุพิน  กมลวิจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง