รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

สอบถาม👉