รางวัล OBAC AWORDS ครั้งที่ 11

ประเภทรางวัล

รายละเอียด

ด้านวิชาการ

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน (ผู้บริหาร)

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน (ครูผู้สอน)

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน (ครูผู้สอน)

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน (สถานศึกษา)

ประกาศ สพฐ.

เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริมหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพ