รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ“รางวัลผู้บริหารผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่ฯ”