รวมข้อมูลข้าราชการครู ในสังกัด สพม.35 ประจำปี 2560

ที่

โรงเรียน

1

จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

2

ทาขุมเงินวิทยาคาร

3

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

4

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

5

น้ำดิบวิทยาคม

6

บ้านแป้นพิทยาคม

7

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

8

ป่าซาง

9

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

10

แม่ตืนวิทยา

11

แม่ทาวิทยาคม

12

วชิรป่าซาง

13

เวียงเจดีย์วิทยา

14

ส่วนบุญโญปถัมป์ ลำพูน

15

อุโมงค์วิทยาคม

16

กิ่วลมวิทยา

17

เกาะคาวิทยาคม

18

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

19

แจ้ห่มวิทยา

20

เถินวิทยา

21

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

22

ทุ่งอุดมวิทยา

23

บุญวาทย์วิทยาลัย

24

ประชารัฐธรรมคุณ

25

ประชาราชวิทยา

26

โป่งหลวงวิทยาฯ

27

เมืองปานพัฒนวิทย์

28

เมืองปานวิทยา

29

เมืองมายวิทยา

30

แม่ทะประชาสามัคคี

31

แม่ทะพัฒนศึกษา

32

แม่ทะวิทยา

33

แม่พริกวิทยา

34

แม่เมาะวิทยา

35

แม่สันวิทยา

36

ลำปางกัลยาณี

37

วังเหนือวิทยา

38

เวียงตาลพิทยาคม

39

เวียงมอกวิทยา

40

สบจางวิทยา

41

สบปราบพิทยาคม

42

เสริมงามวิทยาคม

43

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

44

ห้างฉัตรวิทยา

45

ไหล่หินวิทยา