ม.ว. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สู่เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน และความก้าวหน้าในวิชาชีพตาม PA