มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต