มาตรการป้องกันการทุจริต

 • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน


 • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน • ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการภายใน ด้านการป้องกันการทุจริต ของ สพม.ลำปาง ลำพูน