ภาพกิจกรรมการพัฒนา

ภาพกิจกรรมการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน