ภาพกิจกรรมการพัฒนา

ภาพกิจกรรมการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว PA)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการทดสอบวัดระดับ CEFR (Language Cert)           

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน