ภาพกิจกรรมการพัฒนา

โครงการอบรมเพื่่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกา (ว 10/2564)

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินแบบใหม่ (PA) จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

 

 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว PA)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการทดสอบวัดระดับ CEFR (Language Cert)           

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน