พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)