พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ” ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กับ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง