ผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ