ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่งครูในสังกัดสพม.35 (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่งครูในสังกัดสพม.35 (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2564

 

1.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างฯ + แบบคำร้องขอย้าย

< < = = Download file here

2.ปฏิทินการดำเนินการย้ายฯ + รายละเอียดตัวชีวัดฯ + สภาพอัตรากำลังฯของสถานศึกษาในสังกัดสพม.35

< < = = Download file here

3.หนังสือราชการแจ้งร.ร.ในสังกัดสพม.35 < < = = Download file here

4.หนังสือราชการแจ้งสพท.ต่างเขต < < = = Download file here