ประกาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางของครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗