ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องอนุมัติผลการประะเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่องอน

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องอนุมัติผลการประะเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สอบถาม👉