ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

1.ประกาศผลการคัดเลือก

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เรียงตามคะแนน เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา บัญชีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)