ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลว. 12 ก.ย. 2566 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานในการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สอบถาม👉