ประกาศ สพม.35 เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักครูและบ้านพักภารโรง ของ รร.แม่ทะวิทยา

news-finance-221063

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักครูและบ้านพักภารโรง ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา