ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพม.ลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ พขร 65

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566