ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาน

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน