ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียนของ สพม.ลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดลำปาง)

มาตรการป้องกันฯ จังหวัดลำปาง

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตราการป้องกัน ป้องปราม กำกัล ติดตามการับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดลำปาง)