ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสรรหาอ.ก.ค.ศ.
แบบที่6
กำหนดการ

 

ระกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน