ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับ สพฐ.

ว 3201 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล I

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน